My Cart
0.00
Privacy policy

Deze website is eigendom van:

Patiss’An @ Stelune SPL – Rue de Tubize 1, 1480 Saintes – TVA : BE0842801029 – Compte Bancaire : BNP PARIBAS BE51 0016 6142 226

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Patiss’An of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Patiss’An  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Patiss’An de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Patiss’An  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Patiss’An –  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Patiss’An –  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Patiss’An –  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van het Patiss’An gevestigd is, bevoegd.

Privacy beleid

Patiss’An  hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op [email protected]

Verwerkingsdoeleinden

Patiss’An verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Patiss’An gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of schriftelijk verzoek, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen of overheidsinstanties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Patiss’An  verbonden zijn of met enige andere partner van Patiss’An ;

Patiss’An neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Enige inbreuk op de privacy door derden zal Patiss’An niet verantwoordelijk worden geacht.

Patiss’An zal u te allen tijde inlichten over het overmaken aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Patiss’An je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de vooropgestelde doelen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van Persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klanten account aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:  [email protected]

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected], +32 (0)2 274 48 00, elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 12u00).

Het gebruik van “cookies”

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om je bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien je de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt we je aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien je verkiest om dit niet te doen, ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van deze website

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verstekken in onze algemene voorwaarden, privacy policy of andere documenten beschikbaar gesteld door Patiss’An.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De beheerder van deze website

www.patiss-an.be wordt gepubliceerd en beheerd door SAVA.

ARTIKEL 2: PRIJSRTIKEL

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld smaken, allergenen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Patiss’an is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Patiss’an is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Patiss’an.
Patiss’an is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN / BESTELVOORWAARDEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Patiss’an. De artikelen worden opgehaald op het afgesproken moment en uur. De klant wordt door Patiss’an op de hoogte gebracht wanneer er kan afgehaald worden.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Patiss’an.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de aflevering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Patiss’an te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Bij het bestellen bij Patiss’an betaal je onmiddellijk 100% van je bestelling.
Indien er niet wordt betaald volgens de termijnen overheen gekomen in de offerte of webshop is er geen bestelling en vervalt de offerte.
Bij laattijdige betaling dient dus een nieuwe offerte opgevraagd te worden waarbij de beschikbaarheden en prijzen na gekeken worden.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de aflevering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Wij kunnen nadien niet in gebreke gesteld worden mits wij geen kennis hebben hoe u de producten vervoert, bewaard en/of behandeld heeft.

ARTIKEL 8: PRIVACY EN GDPR

Wij hechten alle belang aan uw gegevens en wensen hierbij dan ook volgende zaken hieromtrent verduidelijken:

 • Uw gegevens worden nooit doorgespeeld aan externe partners om met commerciële bedoelingen te gebruiken. Wij werken samen met datapartners die een sluitend GDPR beleid voeren met beveiliging van uw gegevens.
 • Wij gebruiken uw gegevens enkel om u regelmatig op de hoogte te houden van acties en nieuws via een online nieuwsbrief die per mail verstuurd wordt. U kiest zelf als u hierop wenst in te tekenen en u kan ten allen tijde terug uitschrijven zonder verplichtingen.
 • Als u bepaalde vragen heeft omtrent uw gegevens, kan u dit altijd melden door een mailtje te sturen naar [email protected].

ARTIKEL 9 : AFHALING / LEVERING

Wij hebben geen winkel, alles gebeurt op bestelling.
Via het bestelformulier in onze webshop kan u de gewenste afhaaldatum en -uur doorgeven. Vergeet dit zeker ook niet te doen indien u via mail bestelt!
Zodra wij een bestelling ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om de gewenste afhaaldatum en -uur te bevestigen.
Afhaalpunt :

 • Rue de tubize 1, 1480 saintes
 • Wij leveren mits een betalen van een vervoerskost van 0,30€/km binnen de 15km op een vooraf afgesproken uur en dag vanaf een bestelling van 250€,
 • Vanaf 500€ personen levering we gratis binnen de 15km
 • De vervoerskosten bedragen €0,30/km.

ARTIKEL 10: BESTELLINGEN/BESTELTERMIJNEN

Bij “extra informatie” vind u de besteltermijnen per product weer gegeven.

Opgelet :

Om de kwaliteit en versheid te garanderen kunnen wij slechts een beperkt aantal bestellingen per week aannemen. De kalender op onze website geeft u een richtlijn van de mogelijkheden. Echter kunnen wij dan nog niet altijd de garantie bieden of er nog plaatsjes vrij zijn. Reserveer dus tijdig uw datum om teleurstellingen te vermijden.

ARTIKEL 11 : BETALINGEN / ANNULATIES

Indien je je bestelling van de webshop artikelen annuleert :

 • Een annulatie dient per mail te geschieden met als onderwerp van de mail “annulatie bestelnr ???” – in deze mail staat wat u annuleert en de gegevens voor terug storting
 • Tot 1 week op voorhand van u afhaaldatum kan niet geannuleerd worden
 • 2 weken of korter voor de afhaaldatum, zal het totale bedrag uitgezonderd 50% administratieve kosten terug gestort worden.
 • Langer dan 2 weken voor de besteldatum zal het totale bedrag uitgezonderd 25% administratieve kosten terug gestort worden.

Indien je je bestelling van een “op maat” offerte annuleert :

 • Minder dan 2 weken op voorhand van u afhaaldatum kan niet geannuleerd worden
 • Minder dan 1 maand vooraf zal het totale bedrag uitgezonderd 50% administratieve kosten terug gestort worden.
 • Indien er langer vooraf wordt geannuleerd, zal het totale bedrag uitgezonderd 25% administratieve kosten terug gestort worden.

Indien er wordt overeengekomen om een bestelling naar een latere datum te verplaatsen (opgelet, dit is niet altijd mogelijk), kan hiervoor een kleine extra kost worden aangerekend.
Indien een bestelling onder uitzonderlijke omstandigheden door Patiss’an geannuleerd wordt, krijgt u het (reeds) betaalde bedrag terug betaald.

ARTIKEL 12 : WAARBORG

Indien “vast” materiaal of leeggoed mee gegeven wordt vb glazen potjes, ijsscheppers, … wordt er een waarborg gevraagd. De som van de waarborg wordt bij opmaak offerte meegedeeld. U betaald de waarborg op het ogenblik van het goedkeuren van de offerte. Bij het terug brengen wordt nagekeken of alles in orde is. Er wordt enkel waarborg terug betaald op de goederen die 100% in orde terug gegeven worden.

TIPS EN TRICKS (BEWAREN, …)

Patisserie :

Vervoer : maak de koffer van je auto leeg, zet je taart plat in de koffer en rij rustig, zo geraakt je taart veilig op haar bestemming. Bewaar je taart in de koelkast, decoratie bewaar je beter UIT de koelkast op een droge plek .

Bewaren : Taart moet je in de koelkast bewaren. Het best zet je ze in een afgesloten doos of op een schaal onder een stolp. De taart smaakt natuurlijk het best de dag zelf, toch zal ze zeker 2 à 3 dagen vers, lekker en geen last van de andere geuren hebben als je ze goed bewaard. Wanneer je koelkast te vochtig is kan je wel problemen krijgen, de suikerpasta kan smelten, de taart kan wak worden, … Patisserie en een vochtige omgeving gaan niet goed samen.

Benuttigen : Let op het volgende is een algemeen advies, je dient rekening te houden met de buiten temperatuur, de binnen temperatuur, de standplaats van de taart, … en het spreekt voor zich dat gebak geen uren uit de koelkast kan blijven.

Taarten

 • Taarten op basis van botercrème en of bekleed met suikerpasta dien je best één uur van tevoren uit de koelkast te halen om hem op kamertemperatuur te laten komen.
 • Taarten op basis van room, banketbakkerscreme, … deze neem je niet of max. 15 minuten voor het serveren uit de koelkast. Juist om de kilte te doorbreken.

Chocolade :

U kan uw chocoladeproducten het beste bewaren op een koele en droge plaats afgeschermd van licht en lucht. Bij verkeerde bewaring zal er een kwaliteitsverlies optreden, dwz. dat de smaak en de kleur kunnen veranderen.
Onze bewerkte chocolade bewaar je best niet in de koelkast maar op een temperatuur tussen de 12° en 18° (zo constant mogelijk).

Maar wat dan met pralines ? Mits pralines een vulling bevatten waar vb room kan in verwerkt zijn, bewaar je deze best wel in de koelkast, tussen 0 en 7°C. Echter opnieuw dienen ze afgesloten te zijn van licht, lucht en andere smaken. Op die manier blijft hun heerlijke smaak perfect behouden en gaat de chocolade niet wit uitslagen. Bij een optimale bewaring is de houdbaarheid van 2 tot 4 weken na aankoop.

IJs :

Ophalen : IJs dient in een gekoelde box vervoerd te worden. Vergeet deze dus niet bij u ophaling mee te hebben.

Bewaren en benutten : Ons ijs wordt op een ambachtelijke manier gemaakt. Daarom is ons ijs vaster van structuur.

Het is belangrijk dat je rekening houdt met de schepbaarheid van het ijs om een optimale smaak te hebben. Indien je te snel bent, bevries je je smaakpapillen en verlies je een groot deel van de heerlijke smaak.
Daarom moet je ons schepijs altijd even laten ontdooien. De ideale scheptemperatuur is -14°C.

Dit betekent dat je bij een diepvriezer van -20°C:

Een ijscoupe of halve liters sorbet 5 min moet laten ontdooien bij kamertemperatuur

Een halve liter schepijs 10 min moet laten ontdooien bij kamertemperatuur

Een liter schepijs 15 min moet laten ontdooien bij kamertemperatuur

Een ijstaart van 8 personen ongeveer 20 min moet laten ontdooien bij kamertemperatuur. Hoe groter de taart, hoe langer de ontdooitijd. Een goede tip is even prikken in de ijstaart met een mesje en dan mag je geen weerstand ondervinden. Dit moet als boter aanvoelen.

Alcoholijs dient niet op voorhand ontdooid te worden. De alcohol zorgt voor voldoende schepbaarheid. Gebruikstip! Zet je serveerglaasjes in de diepvries en giet een geutje alcohol op de sorbet.

Je kan de producten ook in de koelkast laten ontdooien. Dat is het meest optimaal omdat je minder afsmelting aan de randen hebt. Dan mag je de ontdooitijd verdubbelen.

Als de volledige verpakking niet verbruikt wordt, tracht je het ijs zo snel mogelijk terug in te vriezen. Zo behoudt je de structuur. Er is geen risico voor de voedselveiligheid, maar als je ijs te veel in en uit de diepvries haalt, krijg je een ijzige (= niet romige) structuur door de temperatuursveranderingen.

Beheer hier je cookievoorkeuren

Bekijk hier je cookiegeschiedenis

DatumVersieToestemmingen
Praesenti
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Price
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare